Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-11 14:10:23

Obwieszczenia 2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.1.2017.AW z dnia 27.04.2017 r. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024".

ZRG.6220.1.2017.AW                                                                                                                                 Ozimek, dnia 27 kwietnia 2017 roku.

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn zm.), w związku z art. 17 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519) Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu:

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2017-2020
wraz z perspektywą na lata 2021-2024”.


Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu w piśmie nr WOOŚ.411.2.23.2017.AW z dnia 18 kwietnia 2017 r. stwierdziła brak przesłanek do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024”.

Z treścią projektu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2017-2020 wraz z perspektywą na lata 2021-2024” można zapoznać się w Referacie Rozwoju Gospodarczego Gminy i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4B, pok. 2017 w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.ozimek.pl jako załącznik do niniejszego ogłoszenia.


Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w terminie od dnia 28.04.2017 r. do dnia 27.05.2017 r.:

 Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ozimka.

 Burmistrz Ozimka

     /-/ Jan Labus