Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-02-23 21:00:12

Obwieszczenia 2016 r.

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.03.2016.AU z dnia 20.09.2016 r. o wydaniu decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów

Ozimek, dnia 20 września 2016 r.

ZMG.6733.03.2016.AU

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 20 września 2016 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.03.2016.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: przebudowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów.

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działce nr: 277/144, k.m. 5, obręb Antoniów.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu:

Uzgodnienie nr EM-0211/4808//806/16 z dnia 19.08.2016 r.

 

Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków:

Uzgodnienie nr ZN.5151.84.2016.MK z dnia 26.08.2016 r.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 21 września 2016 roku

 

Autor: Arkadiusz Ulman
Data wytworzenia informacji: 2016-09-21
Opublikował: Arkadiusz Ulman
Insp. ds. budownictwa
tel. 77 462 28 57
e-mail: a.ulman@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2016-09-21 09:16:00
Wyświetl historię zmian