Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-02-23 21:11:10

Obwieszczenia 2012 r.

 

                     

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia)

ZMG.6722.2.2012.JG                                                                    Ozimek, 20 lipca 2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia)

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku uchwały Nr XIX/182/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia) w granicach, które wyznaczają:

-          od wschodu : ul. Szkolna,

-          od północy, zachodu i południa : zewnętrzna granica działki nr 93/4.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego sporządzania.

Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Burmistrza Ozimka na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza Ozimka

Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza 

Autor: Janina Grajoszek
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Janina Grajoszek
Kierownik Referatu
tel. 77 462 28 56
e-mail: j.grajoszek@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2012-07-20 07:51:00
Wyświetl historię zmian