Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-11 15:04:36

Obwieszczenia 2012 r.

 

                     

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej w ulicy Kwiatowej w miejscowości Grodziec

ZMG.6733.01.2012.AU                                                       Ozimek, dnia 22 marca 2012 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 22 marca 2012 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.01.2012.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej w ul. Kwiatowej w Grodźcu

 

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działce nr:

955, k.m.1, położonej w miejscowości Grodziec, obręb Grodziec.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 23 marca 2012 roku

 

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Arkadiusz Ulman
Insp. ds. budownictwa
tel. 77 462 28 57
e-mail: a.ulman@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2012-03-23 08:59:00
Wyświetl historię zmian