Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-07-07 15:41:22

Strategia rozwoju Gminy Ozimek

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016-2022

 

Burmistrz Ozimka

zgodnie z Uchwałą Nr XXII/144/16 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru miejsca, terminu i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy, podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016-2022.

 

Przedmiotem Konsultacji jest: Projekt Strategii  Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016-2022

Konsultacje prowadzone są  formie imiennego wyrażania opinii lub złożenia uwag do projektu Strategii Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016 – 2022 na formularzu konsultacyjnym, załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Wypełniony formularz należy przesłać w wersji elektronicznej:

  1. Konsultacje będą prowadzone w terminie 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia wraz z projektem dokumentu na gminnej platformie internetowej www.ozimek.pl, www.bip.ozimek.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku tj. od dnia 09.05.2016 – 30.05.2016r.


Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:

- odniesienia do zapisów konsultowanego projektu wraz z propozycją zmian i ich uzasadnieniem

- danymi kontaktowymi osób zgłaszających uwagi

Uwagi i Opinie anonimowe lub nie zawierające powyższych informacji nie będą brane pod uwagę.

Do ogłoszenia załączono projekt dokumentu będący przedmiotem konsultacji.

 

Szczegółowych informacji udziela Referat Środków Pomocowych, Spraw Społecznych i Obsługi Jednostek Pomocniczych Gminy pok. 100 I Piętro lub pod nr tel. 77 46 22 869 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Tomasz Krzyżowski
administrator BIP
tel. 77 462 28 31
e-mail: bip@ozimek.pl
Data publikacji: 2012-02-02 12:06:00
Wyświetl historię zmian

Strategia Rozwoju Gminy Ozimek na lata 2016-2022

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Marcin Widera
Insp. ds. promocji
tel. 77 462 28 34
e-mail: m.widera@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2016-10-18 08:18:00
Wyświetl historię zmian