Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-07-02 14:42:31

PUNKT INFORMACJI DLA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORSTW (DOTACJE, SZKOLENIA, KONKURSY, itp.)

Trwa nabór kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2020-2024

Marszałek Województwa Opolskiego, działając na podstawie art. 44a i 44 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.) oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003r., Nr 62, poz. 560) informuje o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych na kadencję 2020-2024.

Rada działa przy Marszałku Województwa jako organ opiniodawczy i doradczy w sprawach związanych z integracją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są wojewoda i jednostki samorządu terytorialnego (powiaty i gminy) oraz działające na terenie województwa opolskiego organizacje pozarządowe.

W załączeniu zamieszczono przykładowy wzór formularza zgłoszeniowego, na którym można dokonać zgłoszenia kandydata na członka Wojewódzkiej Społecznej Rady do Spraw Osób

Niepełnosprawnych. Zgłoszenie należy złożyć w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, z dopiskiem – Departament Zdrowia i Polityki Społecznej, w terminie do 19 marca 2020 r.

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostaje Pani Aldona

Stahlberger, pracownik Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, tel: 77 44 82 165, e-mail: a.stahlberger@opolskie.pl.