Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-10-22 16:52:46

Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.17.2013.JM na zadanie pn.: Zakup i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć, materiałów biurowych i promocyjnych oraz sprzętu i mebli w ramach projektu „Szkoła pełna pomysłów”

 

 

znak postępowania: ZZP.271.17.2013.JM

 


DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT

I OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA

DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE KOLEJNYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT

DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE KOLEJNYCH NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT - 26.06.2013r.

DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE KOLEJNEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT - 02.07.2013r.

DODANO OGŁOSZENIE  O WYBORZE KOLEJNEJ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SPOŚRÓD POZOSTAŁYCH OFERT - 04.07.2013r.

 

B U R M I S T R Z   O Z I M K A

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

 

Zakup i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych

do prowadzenia zajęć, materiałów biurowych i promocyjnych oraz sprzętu i mebli w ramach projektu

„Szkoła pełna pomysłów”


Numer ogłoszenia: 201496 - 2013; data zamieszczenia: 23.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć, materiałów biurowych i promocyjnych oraz sprzętu i mebli w ramach projektu Szkoła pełna pomysłów.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy i materiałów dydaktycznych oraz sprzętu i materiałów biurowych oraz promocyjnych w ramach projektu: Szkoła pełna pomysłów. 2. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 3. Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów i uczennic w 5 wiejskich szkołach prowadzonych przez Gminę Ozimek dzięki wdrożeniu 3 elementów programu rozwojowego w latach 2013-2014 dla 119k/106m. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 62 części. Szczegółowy opis poszczególnych części zawarto: dla części od nr 1 do nr 11 dotyczących Programu rozwojowego Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Szczedrzyku - w załączniku nr 1 do SIWZ, dla części od nr 12 do nr 26 dotyczących Programu rozwojowego SP Krasiejów - w załączniku nr 2 do SIWZ, dla części od nr 27 do nr 39 dotyczących Programu rozwojowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Grodźcu - w załączniku nr 3 do SIWZ, dla części od nr 40 do nr 49 dotyczących Programu rozwojowego Publicznej Szkoły Podstawowej w Dylakach - w załączniku nr 4 do SIWZ, dla części od nr 50 do nr 60 dotyczących Programu rozwojowego Szkoły Podstawowej w Antoniowie - w załączniku nr 5 do SIWZ, dla części od nr 61 do nr 62 dotyczącej materiałów promocyjnych i materiałów biurowych - w załączniku nr 6 do SIWZ. 5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia (umowy) własnym transportem i na własny koszt do: siedziby Szkoły, której dotyczy część zamówienia - dla części od nr 1 do nr 60, siedziby Zamawiającego - dla części nr 61 do nr 62. 6. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie transportu przedmiotu zamówienia. 7. Wykonawca w przypadku realizacji kilku części niniejszego zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w pogrupowanych pakietach według części. Wszystkie przedmioty z danej części zostaną oznaczone numerem pozycji z danej części zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. 8. Zamawiający wymaga, aby wszystkie pomoce i sprzęt dydaktyczny posiadały atesty/ normy/ homologacje dopuszczające do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, były fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i usterek. 9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył do oferty opis oferowanych elementów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia według załącznika nr 4 do oferty. 10. Wraz z towarem Wykonawca dostarczy Zamawiającemu karty gwarancyjne, instrukcje obsługi itp. w języku polskim. 11. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji jakości i rękojmi na okres min. 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy, natomiast na sprzęt gwarancji jakości i rękojmi na okres zgodny z gwarancją producenta. 12. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie dostarczenie poszczególnych elementów będących przedmiotem zamówienia równoważnych pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 13. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dopisuje wyrazy lub równoważny. Wskazanie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej lub marki, wraz z ich rozwiązaniami technicznymi należy rozumieć jako określenie standardu przedmiotu zamówienia i dopuszcza się zastosowania w ofercie wszelkich ich odpowiedników rynkowych. Wskazanie marki i eksploatacyjne cechy techniczne lub nazwy handlowe określają klasę produktu (urządzeń, oprogramowania), a nie jego producenta..

 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.00.00-1, 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6, 48.19.00.00-6, 32.32.20.00-6, 30.19.70.00-6, 38.65.10.00-3, 38.65.10.00-3, 32.33.21.00-0, 39.15.11.00-6, 32.34.00.00-8, 38.65.34.00-1.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 62.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do oferty; 3) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego - opis produktów, które mają zostać dostarczone - załączniki od nr 4a do nr 4f do oferty w zależności od części, na którą Wykonawca składa ofertę. Załącznik nr 4a dot. części od nr 1 do nr 11, Załącznik nr 4b dot. części od nr 12 do nr 26, Załącznik nr 4c dot. części od nr 27 do nr 39, Załącznik nr 4d dot. części od nr 40 do nr 49, Załącznik nr 4e dot. części od nr 50 do nr 60, Załącznik nr 4f dot. części od nr 61 do nr 62. Załączniki należy wypełnić następująco: w kolumnie Opis przedmiotu oferowanego przez Wykonawcę należy wpisać zgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub opisać zaproponowane rozwiązania równoważne pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone. w każdym z załączników należy wypełnić pola tylko dla tych części, na które Wykonawca składa ofertę 4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności której nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówienia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie, w szczególności w przypadku: 1. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres i termin. 2. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany podatku VAT. 3. zmiany rodzaju asortymentu w przypadku wycofania danego produktu z rynku 4. zmianę terminów realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca i, że Zamawiający nie straci dofinansowania 5. ze względu na dofinansowanie zadania możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, pok. 118 (I piętro).

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

03.06.2013 godzina 10:00,

 miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, B

BIURO PODAWCZE (parter).

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych..

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zamawiający nie przewiduje:

−        zawarcia umowy ramowej,

−        ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

 

 

                                                                                                BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                              /-/ MAREK KORNIAK

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Justyna Matysek
Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej
tel. 77 462 28 52
e-mail: j.matysek@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2013-05-23 15:02:00
Wyświetl historię zmian