Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-09-30 11:30:31

Zam. powyżej 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.29.2013.JM na zadanie pn.: Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu "Kulturalnym Szlakiem Pogranicza"

 

 

 

znak postępowania: ZZP.271.29.2013.JM


DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT


B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu „Kulturalnym Szlakiem Pogranicza”


Numer ogłoszenia: 532902 - 2013; data zamieszczenia: 23.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i zakup materiałów promocyjnych w ramach projektu Kulturalnym Szlakiem Pogranicza.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i zakup wraz z dostawą materiałów promocyjnych w ramach projektu: Kulturalnym Szlakiem Pogranicza. 1. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. 2. Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 6 części. 3. Szczegółowy opis poszczególnych części zawarto w załączniku do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składając ofertę na części 5 i 6 (koszulki, nagrody i drobne upominki) załączył do oferty opis oferowanych przedmiotów wchodzących w skład przedmiotu zamówienia według załącznika nr 4 do oferty. 2. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia (umowy) własnym transportem i na własny koszt do siedziby Zamawiającego. 3. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w trakcie transportu przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie materiały i produkty były fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i usterek. 5. Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy gwarancji jakości i rękojmi na okres 12 miesięcy od dnia odbioru dostawy. 6. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie dostarczenie poszczególnych elementów będących przedmiotem zamówienia równoważnych pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. 7. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dopisuje wyrazy lub równoważny. Wskazanie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia nazwy handlowej lub marki, wraz z ich rozwiązaniami technicznymi należy rozumieć jako określenie standardu przedmiotu zamówienia i dopuszcza się zastosowania w ofercie wszelkich ich odpowiedników rynkowych. Wskazanie marki i eksploatacyjne cechy techniczne lub nazwy handlowe określają klasę produktu (urządzeń, oprogramowania), a nie jego producenta..

 II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0, 22.10.00.00-1, 22.11.00.00-4, 22.16.00.00-9, 30.19.50.00-2, 92.11.12.00-4.

 II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 III.2) ZALICZKI

 III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca w każdej części składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik nr 3 do oferty; 3) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy i usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego - opis produktów, które mają zostać dostarczone - załącznik nr 4 do oferty (dotyczy tylko części nr 5 i 6). Załącznik nr 4 należy wypełnić następująco: w kolumnie Opis przedmiotu oferowanego przez Wykonawcę należy wpisać zgodny z opisem przedmiotu zamówienia lub opisać zaproponowane rozwiązania równoważne pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone, należy wypełnić tylko te pola, które dotyczą części, na którą/które Wykonawca składa ofertę/y, w załączniku należy zamieścić fotografię produktów, które mają zostać dostarczone w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, 4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie;

 SEKCJA IV: PROCEDURA

 IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany wynika z okoliczności której nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówienia lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowach dla każdej części, w szczególności w przypadku, gdy: 1) wystąpią okoliczności, które nie mogły być przewidziane przed podpisaniem umowy nie wynikające z zaniedbań którejś ze stron, Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu realizacji umowy, 2) nastąpi ustawowa zmiana stawki podatku VAT, strony dostosują wskazaną w umowie stawkę do obowiązujących przepisów prawa i odpowiednio podwyższą lub obniżą wynagrodzenie brutto, kwota netto pozostaje stała, 3) wystąpi konieczność zmniejszenia lub rezygnacji z części przedmiotu zamówienia (np. w przypadku niemożliwości realizacji części przedmiotu zamówienia ze względów technologicznych, technicznych, itp.). W tym przypadku nastąpi zmniejszenie łącznej wartości zamówienia o wartość nie wykonanych zadań zgodnie z cenami jednostkowymi przedstawionymi przez Wykonawcę,

 IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek (pok. 118 I piętro).

 IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.01.2014 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

ul. ks. Jana Dzierżona 4b,

46-040 Ozimek,

BIURO PODAWCZE (parter).

 IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013..

 IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Opracowanie projektów graficznych, wydruk i dostawa informatorów, plakatów i książki.

 CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: opracowanie projektów graficznych, wykonanie i dostawa tablic o Ozimku oraz dostawa ologowanych sztalug.

 CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: opracowanie projektu graficznego, wykonanie i montaż na budynku Domu Kultury w Ozimku 1 tablicy informacyjnej.

 CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: opracowanie i dostawa filmu prezentującego walory miast realizujących projekt.

 CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: zakup i dostawa statuetek pamiątkowych.

 CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: zakup i dostawa ologowanych koszulek oraz nagród i drobnych upominków.

Zamawiający nie przewiduje:

− zawarcia umowy ramowej,

− ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

 

                                                                                                          BURMISTRZ OZIMKA

                                                                                                          /-/ MAREK KORNIAK