Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2021-04-16 21:50:52

Zam. pow. 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.16.2012.KS na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek w latach 2013 i 2014

znak postępowania: ZZP.271.16.2012.KS

 DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERT

 

B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 Ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

„Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek w latach 2013 i 2014”


Numer ogłoszenia: 496956 - 2012; data zamieszczenia: 07.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek w latach 2013 i 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg, chodników, parkingów i placów według załączonego wykazu (załącznik nr 1 do SIWZ) i potrzeb Zamawiającego w latach 2013 i 2014 w terminach określonych w rozdz. V.

2. Niniejszy przetarg składa się z następujących 5 części:

Część 1 - Obręb 1:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg miejskich i powiatowych miejskich, parkingów i placów na terenie miasta Ozimek oraz wsi Szczedrzyk i Pustków o łącznej długości dróg 34,972 km. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i placów leżących na terenie miasta Ozimek i na terenie sołectw Szczedrzyk i Pustków w terminach określonych w rozdz. V, polegające na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury);

Część 2 - Obręb 2:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w m. Schodnia, Schodnia Nowa, Antoniów, Jedlice, Grodziec, Chobie oraz Mnichus. o łącznej długości 26,607 km. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i placów leżących na terenie ww. sołectw w terminach określonych w rozdz. V, polegające na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury);

Część 3 - Obręb 3:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw Dylaki i Biestrzynnik o o łącznej długości 22,608 km. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i placów leżących na terenie ww. sołectw w terminach określonych w rozdz. V, polegające na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury);

Część 4 - Obręb 4:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników dróg gminnych i powiatowych na terenie miasta Ozimek o łącznej dł. 13 629,78 mb w tym 4 571,34 mb chodników powiatowych. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem chodników leżących na terenie miasta Ozimek w terminach określonych w rozdz. V, polegające na likwidacja skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury);

Część 5 - Obręb 5:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw Krasiejów i Krzyżowa Dolina o dł. 19,171 km. Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i placów leżących na terenie ww. sołectw w terminach określonych w rozdz. V, polegające na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury). Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.01.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dla części I:koparko ładowarka szt. min 1, samochód ciężarowy (do wywozu pryzm śniegu) szt. min 1, piaskarka szt. min 1, pojazd wyposażony w pług szt. min 2.

Dla części II: piaskarka szt. min 1, pojazd wyposażony w pług szt. 4.

 Dla części III: piaskarka szt. min 1, koparko ładowarka szt. min 1, pojazd wyposażony w pług szt. min 1.

Dla części IV: pojazd wyposażony w pług o niskim ciężarze dedykowany do odśnieżania chodników szt. min. 2, zamiatarka o niskim ciężarze dedykowany do odśnieżania chodników szt. min. 2, frez do odrzucania mas ubitego śniegu szt. min 1, urządzenie do usuwania śliskości na chodnikach (piaskarka).

Dla części V: piaskarka szt. min 1, koparko ładowarka szt. min 1, pojazd wyposażony w pług szt. min 1.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: dla części I-V: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego, 2) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 3) termin realizacji - w przypadku: a) zmienności warunków atmosferycznych Zamawiający może zmienić termin rozpoczęcia lub zakończenia akcji zimowej. b) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co może uniemożliwić terminową realizację zadania, c) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację zamówienia 4) zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek pok. 100 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

17.12.2012 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku,

 ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

BIURO PODAWCZE (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                          Burmistrz Ozimka

                                                                                                           /-/Marek Korniak

 

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikowała: Justyna Matysek
Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej
tel. 77 462 28 52
e-mail: j.matysek@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2012-12-07 12:09:00
Wyświetl historię zmian