Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-02-25 06:37:15

Zam. pow. 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.14.1.2012.KS na zadanie pn.: Dostawa i montaż elementów wyposażenia nowo utworzonego oddziału w Żłobku Samorządowym w Ozimku

znak postępowania: ZZP.271.14.1.2012.KS

Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

                                                 

                                                         B U R M I S T R Z   O Z I M K A

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

Dostawa i montaż elementów wyposażenia nowo utworzonego oddziału Żłobka Samorządowego w Ozimku
Numer ogłoszenia: 250671 - 2012; data zamieszczenia: 27.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż elementów wyposażenia nowo utworzonego oddziału Żłobka Samorządowego w Ozimku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 1. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem i instalacją fabrycznie nowego sprzętu urządzeń i innych elementów wyposażenia zaplecza kuchennego Żłobka Samorządowego w Ozimku
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż elementów wyposażenia Sali dydaktycznej, szatni, łazienki i sypialni w Żłobku Samorządowym w Ozimku.

 

 1. Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

 

Część I: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu i urządzeń gastronomicznych oraz elementów wyposażenia zaplecza kuchennego i pralni w Żłobku Samorządowym w Ozimku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Część II: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sali dydaktycznej, szatni, łazienki i sypialni nowego oddziału w Żłobku Samorządowym w Ozimku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 1. Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu i urządzeń gastronomicznych oraz wszystkich elementów wyposażenia wymienionych w poszczególnych częściach zamówienia do wskazanej placówki z wniesieniem we wskazane przez Zamawiającego miejsce.
 2. Zamawiający wymaga w przypadku dostarczonego sprzętu i urządzeń gastronomicznych, aby Wykonawca przed ich uruchomieniem dokonał montażu i sprawdzenia poprawności ich działania oraz przeszkolił pracowników z zakresu użytkowania zamontowanych urządzeń.
  1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji na wykonanie montażu urządzeń i wyposażenia na okres co najmniej 24 miesięcy natomiast na urządzenia wyposażenia zgodnie z okresem gwarancji udzielonej przez producentów.
  2. Okres gwarancji będzie liczony od daty wykonania odbioru, potwierdzonego protokołem odbioru dostawy urządzeń i wyposażenia wraz z wykonaniem montażu i udzielonym instruktażem dla pracowników.
  3. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia wchodzące w skład niniejszego zamówienia winny być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i usterek oraz muszą posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
  4. Zastawa stołowa i sztućce muszą być o tym samym wzorze.
  5. Wraz z końcowym odbiorem dostawy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć:

a)     Instrukcje obsługi i karty gwarancyjne sprzętów i urządzeń,

b)     certyfikat wydany przez Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej (COBRABID) sp. z o.o. lub inną jednostkę certyfikującą wyroby i dopuszczający do użytku w szkołach,

c)     Świadectwo jakości zdrowotnej Państwowego Zakładu Higieny na stal, z której wykonane będą elementy wyposażenia ze stali nierdzewnej

d)     Atesty higieniczne na płyty melaminowe, z których będą wykonane oferowane meble,

e)     Deklaracje Techniczno-Ruchowe urządzeń gastronomicznych oraz deklaracje zgodności wystawione przez producenta w języku polskim dla wszystkich oferowanych urządzeń gastronomicznych,

lub inne równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę   innym państwie członkowski Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie przez Zamawiającego. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
 2. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji projektowej oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej.
 3. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,  dopisuje wyrazy „lub równoważny”.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.00.00-0, 39.71.70.00-9, 39.22.12.00-9, 39.16.21.00-6, 39.15.00.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym postępowaniu.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

CZĘŚĆ I

- przynajmniej jedną dostawę/usługę (potwierdzoną dokumentami, że dostawa/usługa została wykonana należycie) polegającej na dostawie i montażu urządzeń gastronomicznych lub/i dostawie elementów wyposażenia zaplecza kuchennego o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto

     CZĘŚĆ II  

- przynajmniej jedną dostawę/usługę (potwierdzoną dokumentami, że dostawa/usługa została wykonana należycie)polegającej na dostawie  i montażu elementów wyposażenia pomieszczenia w meble i inne elementy o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł. brutto

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni warunek na podstawie oświadczenia – załącznik nr 1 do oferty

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia ww. warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni warunek na podstawie oświadczenia – załącznik nr 1 do oferty

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 50 000,00 zł.

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa: CZĘŚĆ I i II

1)      ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ;

2)      dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika;

3)      Wraz z ofertą należy dołączyć opis oferowanych urządzeń, mebli lub innych elementów wyposażenia – załącznik nr 5 a dla części I lub/i 5 b dla części II do oferty    

Inne dokumenty jakie należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy:

1)      potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2)      wpis do EDG w celu prawidłowego określenia stron umowy – w przypadku firm.

3)      W przypadku spółki cywilnej Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć przed podpisaniem umowy, umowy spółki cywilnej w celu prawidłowego określenia reprezentacji spółki.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

1)      zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu,

2)      obniżenie wynagrodzenia, gdy zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla Zamawiającego,

3)      zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT

4)      termin realizacji - w przypadku wystąpienia:

a)     konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, napraw co może uniemożliwić terminową realizację zadania,

b)     wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację zadania

5)      zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności:

1)      powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy;

2)      powodujące poprawienie parametrów technicznych;

3)      wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.

 1. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.
 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych:

-        zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego),

2)      zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

 

Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B pok.100.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 46-040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B BIURO PODAWCZE (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część I: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu i urządzeń gastronomicznych oraz elementów wyposażenia zaplecza kuchennego i pralni w Żłobku Samorządowym w Ozimku.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część II: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sali dydaktycznej, szatni, łazienki i sypialni nowego oddziału w Żłobku Samorządowym w Ozimku..

 

 

BURMISTRZ OZIMKA

/-/MEREK KORNIAK

Autor: Katarzyna Szewczyk
Data wytworzenia informacji: 2012-11-27
Opublikowała: Katarzyna Szewczyk
Kierownik Referatu
tel. 77 462 28 69
e-mail: k.szewczyk@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2012-11-27 13:43:00
Wyświetl historię zmian