Gmina Ozimek siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks.Jana Dzierżona 4b
tel. (+48) 77 462 28 00; fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl
www: ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-15 07:19:58

Zam. pow. 14 000 euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krasiejów

DODANO OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

PREZES OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W KRASIEJOWIE

ogłasza

przetarg nieograniczony

o szacunkowej wartości powyżej 14 000,00 euro na zadanie pn:

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krasiejów
Numer ogłoszenia: 185613 - 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna w Krasiejowie , ul. Spóracka 10, 46-040 Krasiejów, woj. opolskie, tel. 77 465 36 13.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krasiejów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP Krasiejów. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ . 3. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga dokładnego opisania zaproponowanych rozwiązań równoważnych w 3 kolumnie załącznika nr 4 do oferty. W przypadku, gdy Wykonawca w w/w kolumnie wpisze zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i rozwiązania zaproponowane w opisie przedmiotu zamówienia. Oferowane rozwiązania równoważne będą podlegały ocenie spełnienia wymagań Zamawiającego za pomocą formuły spełnia/nie spełnia Zamawiający podejmie decyzję o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównoważności 4. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, dopisuje wyrazy lub równoważny. 5. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia 24-miesięcznej gwarancji dla podwozia i zabudowy..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Inne dokumenty jakie należy dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 1) ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dotyczy) w celu prawidłowego określenia stron podpisujących umowę; 2) w przypadku spółki cywilnej Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć na żądanie Zamawiającego przed podpisaniem umowy, umowy spółki cywilnej w celu prawidłowego określenia reprezentacji spółki;

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w szczególności w przypadku: 1. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na realizację umowy, a w szczególności na jej zakres, termin. 2. zmiany przepisów prawnych mających wpływ na cenę umowy, a w szczególności zmiany podatku VAT, wprowadzenia akcyzy. 3. zmiany terminu wykonania dostawy spowodowanej: a) udzieleniem zamówienia dodatkowego powodującego wstrzymanie zamówienia podstawowego, b) wstrzymaniem dostawy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, c) wystąpieniem sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na realizację dostawy. 4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 5. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 6. Zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ozimek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku 46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B pok.200.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

05.09.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4B BIURO PODAWCZE (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Autor: Justyna Matysek
Data wytworzenia informacji: 2012-08-28
Opublikowała: Justyna Matysek
Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej
tel. 77 462 28 52
e-mail: j.matysek@ugim.ozimek.pl
Data publikacji: 2012-08-28 13:52:00
Wyświetl historię zmian