Uchwały

Uchwały RM z roku 2011


Uchwała Nr XV/144/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011r. r.w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości budynków lub ich części oraz budowli zajetych na potrzeby działalności gospodarczej przez przedsiębiorców na terenie Gminy Ozimek w ramach progrsmu pomocy de minimis.


Uchwala Nr XV_140_11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011r.


Uchwala Nr XV_141_11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.


Uchwala Nr XV_145_11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.


Uchwala Nr XV_146_11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.


Uchwala Nr XV_147_11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego.


Uchwala Nr XV_148_11 Rady Miejskiej w ozimku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek.


Uchwala Nr XV_149_11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Ozimek, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań


Uchwala Nr XV_150_11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiazanie Stowarzyszenia DINOPARK.


Uchwala Nr XV_151_11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r.


Uchwala Nr XV_152_11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujacych dyrektorów przedszkoli i szkół‚ w przypadku ich nieobecności.


Uchwala Nr XV_153_11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania.


Uchwala Nr XV_154_11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego ZakŁadu OŚwiaty w Ozimku.


XV/143/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych - ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego; Rocznik 2012; Pozycja 46; dnia 10 stycznia 2012 r.


XV/142/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego; Rocznik 2012; Pozycja 82; dnia 16 stycznia 2012r.


Nr XIV/139/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony przez Gminę Ozimek - ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 154 poz 1983 dnia 29.12.2011 r.


Nr XIV/138/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ozimek - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, Rocznik 2012; Pozycja 23, dnia 10 stycznia 2012 r. - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Nr NK.III.4131.1.140.2011 Wojewody Opolskiego z dnia 2 stycznia 2012 r. ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, Rocznik 2012; Pozycja 24 dnia 10 stycznia 2012 r.


Nr XIV/137/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/175/08 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie Gminy Ozimek - ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 141 poz. 1757 dnia 13 grudnia 2011 r.


Nr XIV/136/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 141 poz. 1756 dnia 13 grudnia 2011 r. - orzeczenie niewazności Uchwałą nr 28/79/2011 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 28 grudnia 2011 r.


Nr XIV/135/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości - ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 141 poz. 1755 dnia 13 grudnia 2011 r.


Nr XIV/134/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek - uchwała ogłoszona w Dzienniku Urządowym Województwa Opolskiego, Rocznik 2012; Pozycja 22 dnia 10 stycznia 2012 r.


Nr XIV/133/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych - ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 145 poz 1844 dnia 15 grudnia 2011 r.


Nr XIV/132/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków


Nr XIV/131/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uwzględnienia uwagi zgłoszonej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec


Nr XIV/130/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego


Nr XIV/129/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia gminnego


Nr XIII/128/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


XIII/127/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


Nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego


Nr XII/125/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. uchylajaca uchwałe w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego


Nr XII/124/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego


Nr XII/123/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie przystapienia Gminy Ozimek do realizacji projektu pn. < Wiedzą zdobędę świat> realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.1.2


Nr XII/122/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ozimek do realizacji projektu pn. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.1.2


Nr XII/121/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2012


Nr XII/120/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków - ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 136 poz. 1652 dnia 7 grudnia 2011 r.


Nr XII/119/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego


Nr XII/118/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 24 października 2011 r. w sprawie nabycia mienia gminnego


Nr XI/117/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 wrzesnia 2011 r. w sprawie zbycia mienia gminnego


Nr XI/116/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ozimku Nr L/468/10 z dnia 27 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


Nr XI/115/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie załatwienia skargi z dnia 21 lipca 2011 r. na działalnośc Burmistrza Ozimka dotycząca pozbawienia osoby niepełnosprawnej głosowania w konsultacjach z mieszkańcami


Załącznik nr 1 (mapowy) do Uchwały Nr XI/114/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. - Rozstrzygniecie Nadzorcze IN.VI.743.1.55.2011.AŁ z dnia 2 listopada 2011 r.


Nr XI/114/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec - Rozstrzygnięcie Nadzorcze IN.VI.743.1.55.2011.AŁ z dnia 2 listopada 2011 r. - stwierdzenie nieważności uchwały.


Nr XI/113/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


Nr XI/112/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


Nr XI/111/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie przystapienia Gminy Ozimek do realizacji projektu w ramach pilotażowego programu budowy składanych boisk sezonowych oraz lodowisk stałych


Nr XI/110/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego


Nr XI/109/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego


Nr XI/108/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego


Nr XI/107/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zbycia mienia gminnego


Nr XI/106/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zbycia mienia gminnego


Nr XI/105/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zbycia mienia gminnego


Nr XI/104/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zbycia mienia gminnego


Nr XI/103/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zbycia mienia gminnego


Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości stanowiących własność prywatną.


Nr XI/101/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 26 września 2011 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego


Nr X/100/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


Nr X/99/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania Gminy Ozimek do stanu faktycznego - ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 103 poz. 1261 dnia 12.09.2011 r.


Nr X/98/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytucie Medycznym S.A. Św. Rocha w Ozimku - ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 103 poz. 1260 dnia 12.09.2011 r.


Nr X/97/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ozimek do realizacji projektu w ramach Programu Europejska Współpraca Terytorialna, Oś priorytetowa III : Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, dziedzina wsparcia 3.3. Fundusz Mikroprojektów.


Nr X/96/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Ozimku i nadania mu statutu.


Nr IX/95/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących zwrotu przez Gminę Ozimek dotacji udzielonych przez inne gminy publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie tych gmin przez osoby prawne i fizyczne na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie Gminy Ozimek


Nr IX/94/11 Rady Miejskiej w Oizmku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczacych uzyskania przez Gminę Ozimek od innych gmin zwrotu dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Ozimek na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego, a zamieszkałe na terenie innej gminy.


Nr IX/93/11 Rady Miejskiej w Oizmku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Ozimek - ogłoszono w Dz. U. W. O. Nr 82 poz. 1081 dnia 28 lipca 2011 r.


Nr IX/92/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka u dziennego opiekuna - ogłoszono w Dz. U. W. O Nr 88 poz. 1140 dnia 11 sierpnia 2011 r.


Nr IX/91/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania - ogłoszono w Dz. U. W. O. Nr 88 poz. 1139 dnia 11.08.2011 r.


Nr IX/90/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.


Nr IX/89/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - ogłoszono w Dz. U. W. O. Nr 82 poz. 1080 dnia 28 lipca 2011 r.


Nr IX/88/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez Gminę Ozimek - ogłoszono w Dz. U. W. O. Nr 82 poz. 1079 dnia 28 lipca 2011 r.


Nr IX/87/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Ozimku i nadania mu statutu


Nr IX/86/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Nysie w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ZespołuOpieki Zdrowotnej w Głuchołazach polegajacego na ograniczeniu świadczeń zdrowotnych


Nr IX/85/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Opolu i Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2012 - 2015.


Nr IX/84/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniająca uchwałe w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych - ogłoszono w Dz. U. W. O. Nr 82 poz. 1078 dnia 28 lipca 2011 r.


Nr IX/83/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego Nr IX/82/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego


Nr IX/81/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego


Nr IX/80/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrazenia zgody na dzierzwę mienia gminnego


Nr IX/79/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrazenia zgody na dzierżawę mienia gminnego


Nr IX/78/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego


Nr IX/77/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego


Nr IX/76/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyrazenia zgody na dzierżawę mienia gminnego


Nr IX/75/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie nabycia mienia gminnego


Nr IX/74/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


Nr IX/73/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


Nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.


Nr IX/71/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.


Nr IX/70/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Domu Kultury w Ozimku za 2010 rok


Nr IX/69/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia Planu Miejscowości Schodnia na lata 2011 - 2018


Nr VII/67/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie nadania tytułu honorowego < Zasłużony dla Gminy Ozimek>


Nr VII/66/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie nadania tytułu honorowego


Nr VII/65/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie nadania tytułu


Nr VII/64/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie nadania tytułu


Nr VII/63/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


Nr VII/62/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 maja 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso


Nr VII/61/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy Ozimek do realizacji projektu w ramach Programu Europejska Współpraca Terytorialna, Oś priorytetowa III: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, dziedzina wsparcia 3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych


VII/60/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych - ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 70 dnia 1 lipca 2011 r. poz.894


Nr VII/59/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia gminnego


Nr VII/58/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia gminnego


Nr VI/ 57/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przekazania skargi według właściwości do rozpatrzenia Burmistrzowi Ozimka


Nr VI/56/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szczedrzyk i Pustków (część obrębu Szczedrzyk oraz część obrębu Schodnia)


Nr VI/55/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Domu Kultury w Ozimku - ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 68, dnia 28 czerwca 2011 r. poz. 859 - uchwała zaskarzona przez Wojewode Opolskiego do WSA w Opolu (NK.III.4131.6.7.2011.AP - nieważność § 6 ust 3 pkt 18 załącznika do uchwały)


Nr VI/53/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku


VI/52/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2016


Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy ozimek do realizacji projektu pn.,,Czytanie to jedna z bram do wolności" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.5


Nr VI/50/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego


Nr VI/49/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego


Nr VI/48/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia gminnego


Nr VI/47/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie sytuacji finansowej Gminy


Nr V/46/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie mienia gminnego


Nr V/45/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiacych fundusz sołecki


Nr V/44/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy ozimek w sprawie wprowadzenia dodatkowych nazw miejscowosci w języku niemieckim - ogłoszono w Dz. U. W. O. Nr 44 poz. 565 dnia 28.04.2011 r.


Nr V/43/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. zmieniajaca uchwałe w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso - ogłoszono w Dz. U. W. O. Nr 42 poz. 538 dnia 22.04.2011 r.


Nr V/42/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. zmieniająca uchwałe w sprawie opłtay targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek - ogłoszono w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 45 dnia 29 kwietnia 2011 r. poz. 579


Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalenia cen i opłat za korzystanie z tych obiektów i urządzeń - ogłoszono w Dz. U. W.O Nr 44 poz. 564 dnia 28.04.2011 r.


Nr V/40/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej


Nr V/39/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


Nr V/38/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego


Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego


IV/36/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Burmistrza


Nr IV/35/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 r.


Nr IV/34/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. - ogłoszono w Dz. U. W. O. nr 36 dnia 8.04.2011 r. poz. 450


Nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 18 stycznia 2011 r. na działalność Burmistrza Ozimka dotyczącą nieprawidłowosci Gminy Ozimek popełnionych przy remoncie drogi krajowej nr 46 w miejscowości Grodziec


IV/32/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie opracowania planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane


Nr IV/31/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie złożenia wniosku o wpisanie Gminy Ozimek do Rejestru gmin, na których obszarze używane sa nazwy w języku mniejszości


Nr IV/30/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchylenia uchwał.


IV/29/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. zmieniajaca uchwałe w sprawie ujednolicenia pisowni nazw ulic w gminie Ozimek - ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego nr 31 dnia 30 marca br. poz. 403


IV/28/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego


IV/27/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem mienia gminnwego


IV/26/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego


Nr IV/25/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę mienia gminnego


Nr IV/24/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego


Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego


Nr IV/22/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 lutego 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Antoniowie


Nr III/21/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu stałych komisji Rady Miejskiej.


Nr III/20/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie wyznaczenia członków Zgromadzenia Związku Gmin "Dolna Mała Panew".


Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ozimek w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu


Nr III/18/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ozimek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.


Nr III/17/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Ozimku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


Nr III/16/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011r.


Nr III/15/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


Nr III/14/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 stycznia 2011r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2011r.

-----
Drukuj Wydrukuj tę stronę

Gmina Ozimek
siedziba:
Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. Ks.J. Dzierżona 4b
46-040 Ozimek
tel. (+48) 77 462 28 00
fax (+48) 77 462 28 11
e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

Data ostatniej aktualizacji:2012-01-20 09:47:52
Opis ostatniej aktualizacji:wprowadzono uchwały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Za treść odpowiada:Kierownik Referatu Organizacyjnego. Katarzyna Smolnik, tel.:77 462 28 06, email:rm@ugim.ozimek.pl
Zredagował:Marzena Kmieć Referat Organizacyjny., tel.:774622808, email:m.kmiec@ugim.ozimek.pl
Liczba odsłon strony:1694