Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Dyrektor Żłobka Samorządowego w Ozimku z siedzibą przy ul. Ostapa Dłuskiego 15

Załącznik do Zarządzenia Nr 152/2011

Burmistrza Ozimka z dnia 29 listopada 2011r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE

Z DNIA 29 LISTOPADA 2011R.

 

Burmistrz Ozimka ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -

Dyrektora Żłobka Samorządowego w Ozimku z siedzibą przy ul. Ostapa Dłuskiego 15.

 

Wymiar czasu pracy – pełny etat.

 

1. Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku dyrektora żłobka tj. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi, albo co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi;

4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) cieszenie się nieposzlakowaną opinią;

6) brak ukarania zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r.o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz.114 z późn. zm.);

7) brak pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz brak zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;

8) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku dyrektora żłobka,

2) biegła obsługa komputera,

3) umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

4) zorientowanie na efektywność i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie funkcjonowania żłobka,

5) samodzielność, operatywność, dyspozycyjność.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) kierowanie działalnością żłobka, zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania i reprezentowanie żłobka na zewnątrz;

2) zapewnienie dzieciom profesjonalnej opieki, o odpowiedniej jakości, w warunkach zbliżonych do domowych;

3) tworzenie dzieciom warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) zapewnienie dzieciom właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, poprzez realizację zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

5) nadzorowanie metod wspomagania i stymulowania indywidualnego rozwoju dziecka;

6) wykonywania zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez żłobek;

7) racjonalne i zgodne z przepisami obowiązującymi w jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego dysponowanie środkami finansowymi określonymi w rocznym planie finansowym żłobka i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

8) terminowe przekazywanie dokumentów płacowych, finansowo-księgowych oraz sprawozdań do Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku prowadzącego obsługę finansowo-księgową żłobka;

9) zarządzanie powierzonym majątkiem i zapewnienie jego należytego zabezpieczenia,

10) terminowe przedkładanie Gminnemu Zakładowi Oświaty w Ozimku wszelkich prawidłowo zweryfikowanych i opisanych dokumentów dotyczących wydatków rzeczowych i majątkowych związanych z działalnością żłobka oraz wydatków płacowych na rzecz pracowników żłobka;

11) stwarzanie warunków do działania w żłobku: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńcza i wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności opieki nad dzieckiem do lat 3.

11) decydowanie, jako kierownik zakładu pracy w stosunku do zatrudnionych w żłobku pracowników, w sprawach:

a) zatrudniania pracowników, w ramach zatwierdzonego prze Burmistrza Ozimka rocznego planu działalności żłobka, oraz zwalniania pracowników żłobka;

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych pracownikom żłobka;

c) występowania z wnioskami, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników żłobka.

12) dokonywanie czynności prawnych oraz zaciąganie zobowiązań w zakresie określonym w pełnomocnictwach;

13) współpraca z rodzicami uczniów, lokalnym środowiskiem, organem założycielskim, instytucjami i organizacjami, w szczególności działającymi w zakresie opieki nad dziećmi w wieku dla lat 3.

14) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku dyrektora Żłobka Samorządowego w Ozimku:

  • normy czasu pracy - czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy
  • wypłata wynagrodzenia - raz w miesiącu, w ostatnim jego dniu roboczym, przelewem na wskazane konto lub w kasie Gminnego Zakładu Oświaty,
  • urlop wypoczynkowy – wymiar urlopu wynosi:

a) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

b) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat;

  • długość okresu wypowiedzenia – okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nie określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

a) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,

b) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,

c) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

  • układ zbiorowy pracy – nie dotyczy,
  • praca nocna nie dotyczy,
  • sposób potwierdzania przybycia do pracy i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy – własnoręcznym podpisem na liści obecności oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 60, poz. 281 z późn. zm.).

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Żłobku Samorządowym w Ozimku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny (uzasadnienie przystąpienia do konkursu);

2) życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

3) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego na stronach www.bip.ozimek.pl lub możliwego do pobrania w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku;

4) kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzającego wymagane wykształcenie (oryginał do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej) i kwalifikacje zawodowe;

6) kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

poświadczające znajomość języka polskiego – dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw , którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

7) inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach , uprawnieniach jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych;

8) oświadczenia o spełnieniu wymagań, o których mowa w p.1 podpunkty 2, 4 i 6-8 niniejszego ogłoszenia – dla każdego podpunktu odrębnie, każde opatrzone klauzulą „Świadoma/y odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oświadczam, że ….”; zastrzega się, iż osoba wskazana przez komisję jako najlepszy kandydat, będzie zobowiązana przedłożyć przed zawarciem umowy stosowne zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego;

9) oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami , które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy;

10) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku dyrektora żłobka;

11) autorską koncepcję funkcjonowania i pracy i rozwoju żłobka z uwzględnieniem jego specyfiki i możliwości budżetowych, celów funkcjonowania i sposobów ich realizacji.

7.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w terminie do dnia 13 grudnia 2011r. do godz. 15:00 pod adresem:

 

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
46-040 Ozimek
ul. ks. Jana Dzierżona 4B

w zaklejonych kopertach z adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Dyrektora Żłobka Samorządowego w Ozimku”.

 

Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny oraz życiorys - powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1977r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z póżn. zm.).”

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku w dniu 14 grudnia 2011 r. o godz. 10:00.
Z Regulaminem naboru można się zapoznać się w siedzibie Urzędu – Referat Organizacyjny lub na stronach internetowych gminy www.bip.ozimek.pl.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 077/46 22 837
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie w terminie do dnia 17 grudnia 2011r.

 

 

/-/ Marek Korniak

 


Kwestionariusz osobowy.

  • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 622 688