Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. informatyki w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

U r z ą d   G m i n y  i  M i a s t a   w  O z i m k u,

z siedzibą przy ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

o g ł a s z a   n a b ó r   k a n d y d a t a   d o   p r a c y

 

na stanowisko podinspektora ds. informatyki

w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy

 Data publikacji ogłoszenia:                             12.06.2012 r.

 Termin składania ofert do:                              25.06.2012 r.

 Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

1)       zapewnienie sprawności sprzętu komputerowego we wszystkich komórkach organizacyjnych.

2)       wykonywanie zadań związanych z administrowaniem siecią komputerową oraz archiwizacją jej zasobów /szkolenie stanowiskowe pracowników w zakresie, obsługi komputera, dokonywanie archiwizacji danych, przygotowywanie nietypowych informacji z baz danych, modyfikacja sieci na potrzeby użytkowników/

3)       sprawowanie funkcji administratora lokalnej sieci komputerowej w Urzędzie.

4)       administrowanie serwerami;

5)       dokonywanie bieżących przeglądów  i konserwacji  sprzętu komputerowego;

6)       instalowanie systemów i programów komputerowych;

7)       dokonywanie instalacji i reinstalacji systemów operacyjnych;

8)       zarządzanie systemami informatycznymi jednostki w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego dostępu do zasobów;

9)       pomoc techniczna oraz doradztwo w zakresie informatyki dla pracowników.

10)   współpraca z dostawcami usług internetowych oraz dostawcami usług serwisowych.

11)   zapewnienie bezpieczeństwa pracy lokalnej sieci komputerowej, opracowywanie projektów przedsięwzięć informatycznych związanych z eksploatacją i rozwojem tej sieci oraz udziałem w zakupach i instalacji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

12)   obsługa i bieżąca aktualizacja oraz archiwizacja baz danych.

13)   wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego.

14)   przeprowadzanie szkoleń dla pracowników z zakresu informatyzacji .

15)   obsługa sprzętu audio-wizualnego użytkowanego na terenie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

16)   doradztwo techniczne oraz udział w zakupach sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu i jednostek podległych.

17)   administrowanie użytkownikami oraz zarządzanie i aktualizacja programu  BESTIA.

18)   administracja systemem elektronicznego obiegu dokumentów i nadzór nad jego rozwojem i aktualizacją.

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

1)       wykształcenie : wyższe  w zakresie informatyki lub pokrewne

2)       staż pracy /doświadczenie zawodowe :  co najmniej 6 miesięczny staż pracy na stanowisku informatyka lub pokrewnym,

3)       obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

4)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)       cieszenie się nieposzlakowaną opinią

7)       znajomość  na poziomie administracyjnym systemów operacyjnych MS Windows 98/2000/XP/Vista/Windows 7;

8)       znajomość technik programowania: VisualBasic, Delphi, C#, XML;

9)       znajomość programów do obsługi ZUS-Płatnik, do obsługi USC, do obsługi księgowości budżetowej-Bestia, pakiety do obsługi biurowej w stopniu zaawansowanym;

10)   znajomość projektowania i obsługi relacyjnych baz danych MySQL, Microsoft SQL Server 2005;

11)   utrzymanie i rozwój istniejących oraz nowych systemów informatycznych;

12)   dobra znajomość protokołów sieciowych (TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, SSL, itp.);

13)   dobra znajomość PHP, (X)HTML/CSS, SQL;

14)   znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci i archiwizacją danych;

15)   doświadczenie w administracji aktywnymi urządzeniami sieciowymi,

16)   znajomość  zagadnień z zakresu administracji elektronicznej (podpis elektroniczny, obieg dokumentów, itp.) ;

17)   znajomość zagadnień budowy i funkcjonowania sprzętu komputerowego.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

1)       doświadczenie w pracy w administracji samorządowej;

2)       znajomość systemu informatycznego dla samorządów- ZMOKU;

3)       mile widziana specjalizacja w zakresie sieci komputerowych( nabyta w ramach kursów lub szkoleń);

4)       znajomość przepisów ustawy o samorządzie gminnym, znajomość regulacji prawnych z zakresu informacji publicznej, ochrony danych osobowych, informatyzacji;

5)       znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym zrozumienie dokumentacji technicznej;

6)       obsługa programów graficznych;

7)       umiejętność tworzenia stron internetowych;

8)       prawo jazdy kat. B;

9)       samodzielność , komunikatywność, terminowość, dokładność, odpowiedzialność;

10)   umiejętność pracy w zespole;

 

Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. informatyki

 

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. informatyki

Środowisko pracy

Godziny pracy stałe (7:30 – 15:30). Praca jest wykonywana na terenie jednostki: pomieszczenia biurowe, gabinety, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia, winda, schody. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach.

Środki pracy

W swojej pracy korzystanie głównie z komputera stacjonarnego lub przenośnego (laptop) i urządzeń preferencyjnych: drukarek, skanerów, rzutników itp.

Wymagania psychologiczne,

fizyczne i zdrowotne

Praca na tym stanowisku ma charakter indywidualny, a w większości przypadków usługowy (np. naprawa, konserwacji, instalacja). Wymaga częstego kontaktu z innymi ludźmi i współdziałania z innymi pracownikami. Nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym oraz umiejętność pracy w zespole

Oferta kandydata musi zawierać:

 

1)       list motywacyjny,

2)       życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)       kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego na stronach www.bip.ozimek lub możliwego do pobrania w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ,

4)       kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)       kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)       kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)  poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw , którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

7)       inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach , uprawnieniach , jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych ,

8)       oświadczenie kandydata (wg wzoru -  link "druk oświadczeń"):

  • stwierdzające , iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  • stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • stwierdzające, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustaw  druk oświadczeń

9 )       kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

10)   spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie przez kandydata

 

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 z późn. zm).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%

 

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku – podinspektor ds. informatyki” należy składać  osobiście lub przesyłać na adres:

 

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 46-040 OZIMEK

 

W terminie do dnia: 25 czerwca 2012 r. do godz. 15:30

 

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

Inspektor ds. kadr Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

Burmistrz Ozimka

/-/ Marek Korniak

 

 

 

 

 

  • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 622 196