Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku z siedzibą przy ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek.

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

z siedzibą przy ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek 

 

stanowisko -   inspektor  ds. księgowych

w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku  w zespole KSIĘGOWOŚĆ

 

Data publikacji ogłoszenia: 06  luty  2019 r.

Termin składania ofert:  18  luty 2019 r.

 

 1.        Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
 •          nazwa stanowiska – inspektor ds. księgowych
 •          wymiar czasu pracy:  1 etat, pełny wymiar czasu pracy.

 

 1.        Wymagania niezbędne (konieczne), jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

1)      wykształcenie  średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

2)      doświadczenie zawodowe - minimum 4-letni staż pracy,

3)      obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1260 i 1669),

4)      korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

     z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      znajomość przepisów z zakresu ustaw:  o finansach publicznych, o rachunkowości,  oraz innych regulacji, niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku, a także przepisów dotyczących ochrony danych osobowych,

7)       nieposzlakowana opina.

 

 1.        Wymagania dodatkowe

1)      predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność,

2)      biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel), umiejętność obsługi poczty elektronicznej i pracy w środowisku sieciowym,

3)      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,

4)      umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenie sobie w sytuacjach stresowych,

5)      znajomość programów księgowych.

 

 1.        Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:  
 2.          Obsługa księgowo-finansowa szkoły podstawowej oraz przedszkola w następującym zakresie:
 •            Bieżąca ewidencja księgowa za pomocą aplikacji internetowej, przy użyciu przeglądarki internetowej, na nośnikach danych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętą polityką rachunkowości w zakresie rachunków dochodów i wydatków.
 •            Prowadzenie oddzielnego dziennika zdarzeń gospodarczych dla rachunków bankowych Jednostki.
 •            Księgowanie zdarzeń gospodarczych Jednostki w dzienniku na kontach syntetycznych i analitycznych.
 •            Księgowanie dokumentów księgowych dotyczących rozrachunków z kontrahentami, z zastosowaniem podziału na kontrahentów i klasyfikację budżetową.
 •            Drukowanie, numerowanie  i podpisywanie poleceń księgowania  oraz dekretacji zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości.
 •            Kontrolowanie ciągłości wyciągów bankowych oraz ich sald początkowych  i końcowych.
 •            Comiesięczna analiza zgodności kont syntetycznych i analitycznych.
 •            Comiesięczna kontrola zaangażowania i wykonania planu finansowego.
 •            Kontrolowanie sald kontrahentów, regulacji rozrachunków, przygotowywanie zestawień rozrachunkowych, zatwierdzanie zwrotu nadpłaty.
 •            Weryfikacja i kontrola bazy kontrahentów w programie księgowym, w tym usuwanie i  dodawanie nowych kontrahentów.
 •            Na zlecenie Głównego Księgowego dekretacja dokumentów rozrachunkowych i finansowych.
 •            Wystawianie not księgowych.
 1.          Obsługa finansowo-księgowa  szkół i przedszkoli  w następującym zakresie:
 •          Rozliczanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
 •          Analiza i kontrola prawidłowości wysokości opłat, naliczonych przez dyrektora Jednostki za pobyt i wyżywienie dziecka w Jednostce
 •          Sporządzenie naliczenia opłat w programie księgowym, zgodnie z danymi przedłożonym przez Jednostkę, po wcześniejszej weryfikacji tych danych.
 •          Analiza i kontrola prawidłowości dokonanych wpłat przez kontrahentów za pobyt i wyżywienie dziecka w Jednostce.
 •          Analiza i kontrola prawidłowości procedury zwrotu nadpłaty uruchamianej w Jednostkach wobec kontrahentów, którzy dokonali nadpłaty.
 •          Analiza i kontrola prawidłowości procedury ściągalności zaległości uruchamianej w Jednostkach wobec zadłużonych kontrahentów.
 1.          Sprawdzenie prawidłowości danych zawartych w dziennych raportach żywieniowych sporządzanych przez intendenta Jednostki, poprzez porównanie z kosztami żywności zaksięgowanymi w dokumentach zakupu i miesięcznymi inwentaryzacjami stanu magazynu.
 2.          Kontrola różnicy pomiędzy rzeczywistymi kosztami żywności wynikającymi z raportów dziennych Jednostki, a kwotą naliczenia za wyżywienie (nadwyżki, braki).
 3.          Przeprowadzanie kontroli prawidłowości prowadzenia gospodarki żywieniowej w Jednostce.
 4.          Przygotowywanie kopii dokumentów, zestawień, innej dokumentacji pomocniczej dla Jednostki, w celu przekazania informacji lub w procesie weryfikacji i kontroli danych.
 5.          Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich archiwizowanie.
 6.          Zastępowanie  pracownika zatrudnionego w zespole Księgowość w razie jego nieobecności.
 7.          Zastępuje pracownika do spraw administracyjno-kadrowo-księgowych w razie jego nieobecności.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku inspektora ds. księgowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku :
 •          Nazwa stanowiska -  inspektor ds. księgowych.
 •          Środowisko pracy :

- miejsce pracy : praca jest wykonywana na terenie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B, II piętro,

- godziny pracy: poniedziałek  7:30 – 17:00; od wtorku do czwartku  7:30 – 15:30,  piątek 7:30 – 14:00

- w miejscu pracy znajdują się pomieszczenia biurowe, w których wykonywana jest praca, oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, schody,

- osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy , sprzęt biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 •          Przewidywany termin zatrudnienia – marzec  2019 r.
 •          Środki pracy:  komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej,
 •          Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne:

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia.

 

 1.        W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

 1.        Wymagane dokumenty:

1)      podpisany odręcznie list motywacyjny,

2)      podpisany odręcznie życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)      kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru lub możliwego do pobrania w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku w pokoju 208A,

4)      kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,  zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

5)      kserokopie dokumentów , poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem, potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)      kserokopie dokumentów, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP),

7)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

8)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

9)      oświadczenie, że  kandydat nie był karany zakazem pełnienie funkcji kierowniczych, związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1pkt4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1458 z późn.zm.)  opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

10)   kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r., poz.1000 ), dodatkowo kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 (poświadczona  przez kandydata za zgodność z oryginałem),

11)   spis wszystkich dokumentów zawartych w ofercie.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:

 •          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 •          Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku podczas procesu rekrutacji  ( jeżeli w CV będzie zdjęcie).
 •          Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260).

Aplikacja nie  zawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

 1.        Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym kandydata  oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze  inspektora ds. księgowych w zespole KSIĘGOWOŚĆ  w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku”   osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B, pokój 208A

lub przesłać  listownie na adres:

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B , 46-040 Ozimek w terminie do dnia 18 lutego 2019 roku  do godz.16.45.

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Gminny Zakład Oświaty w Ozimku (data wpływu do GZO).

Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

 1.        Dodatkowe informacje:

O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani (telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie www.bip.ozimek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. Ks. Jana Dzierżona 4B.

Osoba wyłoniona  w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, pokój 208A.

 

Klauzula informacyjna RODO

W związku z zapisami art.13 oraz art.14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016), informuję, że:

1.Administratorem danych osobowych osób fizycznych – kandydatów uczestniczących w naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, jest Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku.

2. Z administratorem – Dyrektorem Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku można skontaktować się pisemnie na adres siedziby w Ozimku przy ul. ks. Jana Dzierżona 4B lub poprzez adres e-mail: gzo@ugim.ozimek.pl

3.Administrator – Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych (IOD), z którym można skontaktować się poprzez email: iodjb@ugim.ozimek.pltelefonicznie pod numerem telefonu 774622896  lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

4.Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenie procesu rekrutacji na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze.

5.Dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6.Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania postępowania rekrutacyjnego.

7.Przysługuje Pani/Panu prawo:

 •          dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 •          żądania ich sprostowania,
 •          usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 •          wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku.

Organem  właściwym  dla ww.  skargi  jest  Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,    00-193 Warszawa.

9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji  na ww. stanowisko.

10.Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

Kwestionariusz osobowy /do pobrania/. (PDF, 113,07 kB)

załączył: Tomasz Krzyżowski, administrator BIP dnia 2019-02-06 12:26 Liczba pobrań: 28

 • Data aktualizacji: 2020-09-28 21:41
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 601 546