Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: podinspektora ds. środków pomocowych i organizacji pozarządowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku

U r z ą d   G m i n y  i  M i a s t a   w  O z i m k u

z siedzibą przy ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

o g ł a s z a   n a b ó r   k a n d y d a t a   d o   p r a c y


na stanowisko podinspektora ds. środków pomocowych i organizacji pozarządowych

w Referacie Zamówień Publicznych, Środków Pomocowych i Promocji

Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy

 

Data publikacji ogłoszenia:                             27.03.2012 r.

 

Termin składania ofert do:                              10.04.2012 r.

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

1)       pozyskiwanie środków pomocowych na realizację zadań gminnych z innych źródeł niż środki budżetowe;

2)      koordynacja, monitoring, sprawozdawczość i rozliczanie projektów unijnych

3)       wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;

4)       wykonywanie zadań z zakresu przyznawania dotacji dla organizacji pozarządowych na mocy ustawy o sporcie;

5)       współpraca z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy Ozimek;

 

Wymagania niezbędne (konieczne):

1)       wykształcenie : wyższe 

2)       staż pracy /doświadczenie zawodowe :  co najmniej 3 miesięczny staż pracy w administracji publicznej (dopuszczalny staż absolwencki)

3)       obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,

4)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)       cieszenie się nieposzlakowaną opinią.

 

Wymagania dodatkowe (pożądane):

1)       mile widziane studia podyplomowe z zakresu Funduszy Europejskich,

2)       znajomość przepisów o działalności pożytku i wolontariacie, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o sporcie,  Prawo Zamówień Publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego;

3)       umiejętność biegłej obsługi komputera

4)       znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym;

5)       samodzielność

6)       komunikatywność

7)       terminowość, dokładność, odpowiedzialność

8)       umiejętność pracy w zespole

 

 Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku podinspektora ds. środków pomocowych i organizacji pozarządowych.

 

Nazwa stanowiska

Podinspektor ds. środków pomocowych i organizacji pozarządowych

Środowisko pracy

Godziny pracy stałe (7:30 – 15:30). Praca jest wykonywana na terenie jednostki: pomieszczenia biurowe, gabinety, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia, winda, schody. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów

Środki pracy

Komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.

Wymagania psychologiczne,

fizyczne i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.

 

 Oferta kandydata musi zawierać:

1)       list motywacyjny,

2)       życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)       kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego na stronach www.bip.ozimek lub możliwego do pobrania w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ,

4)       kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)       kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)       kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)  poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw , którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

7)       inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach , umiejętnościach , uprawnieniach , jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych ,

8)       oświadczenie kandydata stwierdzające , iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

9)       oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych , wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

11)   kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

12)   spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie przez kandydata

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą:

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
  • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych , zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223 , poz. 1458 z późn. zm).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku – podinspektor ds. środków pomocowych i organizacji pozarządowych” należy składać  osobiście lub przesyłać na adres:

 Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 46-040 OZIMEK

 

w terminie do dnia: 10 kwietnia 2012 r. do godz. 15:30

 

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Urzędu uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd (datę wpływu do Urzędu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Inspektor ds. kadr Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Osoba wyłoniona w naborze może zostać skierowana do odbycia służby przygotowawczej kończącej się egzaminem.

 

Burmistrz Ozimka

/-/ Marek Korniak

  • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
  • |
  • Licznik odwiedzin: 58 622 416