Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w GZO w Ozimku.

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

z siedzibą przy ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek ,

 

stanowisko -   inspektor  ds. księgowych

w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

w zespole KSIĘGOWOŚĆ

 

Data publikacji ogłoszenia: 07  grudzień  2017 r.

Termin składania ofert:  19  grudzień 2017 r.

 

 1.        Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
 •          nazwa stanowiska – inspektor ds. księgowych
 •          wymiar czasu pracy:  1 etat, pełny wymiar czasu pracy.
 1.        Wymagania niezbędne ( konieczne), jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

1)      wykształcenie  średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

2)      doświadczenie zawodowe - minimum 4-letni staż pracy,

3)      obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902),

4)      korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      znajomość przepisów z zakresu ustaw:  o finansach publicznych, o rachunkowości ,  oraz innych regulacji, niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku,

7)       nieposzlakowana opina.

 1.        Wymagania dodatkowe

1)      predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność,

2)      biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( Word, Excel), umiejętność obsługi poczty elektronicznej i pracy w środowisku sieciowym,

3)      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,

4)      umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenie sobie w sytuacjach stresowych ,

5)      znajomość programów księgowych.

 

 1.        Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Bieżące księgowanie dokumentów księgowych  przy użyciu systemu komputerowego w zakresie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej na kontach syntetycznych i analitycznych z podziałem na kontrahentów .
 2. Bieżąca ewidencja  księgowa jednostek organizacyjnych  na komputerowym nośniku danych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz przyjętą  polityką rachunkowości w zakresie dochodów i wydatków budżetowych .
 3. Prowadzenie oddzielnego dziennika zdarzeń dla każdej jednostki  organizacyjnej.
 4. Księgowanie zdarzeń gospodarczych  jednostek  organizacyjnych  w dzienniku na kontach 

         syntetycznych i analitycznych.

 1. Księgowanie dokumentów księgowych dotyczących rozrachunków z kontrahentami,

z zastosowaniem podziałów na kontrahentów i klasyfikację budżetową.

 1.        Numerowanie dokumentów księgowych zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce

         rachunkowości  jednostek  organizacyjnych.

 1.        Dokonywanie kontroli ciągłości wyciągów bankowych oraz ich sald początkowych i końcowych.
 1. Comiesięczna analiza zgodności kont syntetycznych i analitycznych.
 2. Przeprowadzanie weryfikacji danych poprzez porównanie sald z kontrahentami i

         porównanie danych  wynikających z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 

 1. Sporządzanie przelewów wydatków MKZP.
 2. Sporządzanie miesięcznych wykazów z tytułu potrąceń rat pożyczek i przekazywanie ich do Komórki Płace oraz do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, Domu Kultury w Ozimku, Zespołu Szkół w Ozimku i Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej  w Ozimku.
 3. Przyjmowanie wniosków na pożyczki oraz innych pism i wniosków w zakresie

obsługi MKZP.

 1. Przygotowywanie informacji dla Zarządu Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-

      Pożyczkowej   na temat stanu środków finansowych na koncie oraz zadłużenia

      Członków.

 1. Udzielanie informacji członkom Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 

  informacji o wysokości  ich zadłużenia i wysokości wkładów.

 1. Sporządzanie 1 raz w roku i przekazanie członkom Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pisemnej informacji   o wysokości zadłużenia i o wysokości zgromadzonego wkładu.
 2. Sporządzenie bilansu rocznego Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 3. Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich archiwizowanie.
 4. Prowadzenie księgowania dokumentów księgowych dotyczących rozrachunków z kontrahentami, z zastosowaniem podziału na kontrahentów i klasyfikację budżetową,
 5. Przygotowanie danych do sporządzenia przelewów bankowych dotyczących rozrachunków z kontrahentami na elektronicznym nośniku pamięci,
 6. Dekretacja dokumentów księgowych wybranej Jednostki z zachowaniem podziału na konta, obowiązujące w zakładowym planie kont i klasyfikację budżetową.
 7. Przygotowanie dowodów PK oraz pomocniczych zestawień,  potrzebnych do księgowania wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, z zachowaniem podziału na konta klasyfikacji budżetowej, dotyczących wybranej Jednostki.
 8. Zastępowanie pracownika na stanowisku ds. księgowości w razie jego nieobecności.

 

 

5) Informacja o warunkach pracy na stanowisku inspektora ds. księgowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku :

 •          Nazwa stanowiska -  inspektor ds. księgowych.
 •          Środowisko pracy :

- miejsce pracy : praca jest wykonywana na terenie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B, II piętro,

- godziny pracy: poniedziałek  7:30 – 17:00; od wtorku do czwartku  7:30 – 15:30; piątek 7:30 – 14:00

- w miejscu pracy znajdują się pomieszczenia biurowe, w których wykonywana jest praca, oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, schody,

- osoba zatrudniona na w/w stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy , sprzęt biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 •          Przewidywany termin zatrudnienia – styczeń  2018 r.
 •          Środki pracy:  komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej,
 •          Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne:

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia.

 

6)      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

7)      Wymagane dokumenty:

1)      podpisany odręcznie list motywacyjny ,

2)      podpisany odręcznie życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)       kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego /kliknij/ kwestionariusz osobowy lub możliwego do pobrania w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku w pokoju 212,

4)      kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,  zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

5)      kserokopie dokumentów , poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem, potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata,

7)      kserokopie dokumentów, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, poświadczające znajomość języka polskiego ( dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP),

8)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

9)      oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

10)   oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. księgowych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

11)   kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.902 ), dodatkowo kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 ( poświadczona  przez kandydata za zgodność z oryginałem),

12)   spis wszystkich dokumentów zawartych w ofercie.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego na własny koszt, wydane jednak nie wcześniej niż w okresie 2 m-cy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:

 •          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
 •          Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późniejszymi zmianami).

Aplikacja nie  zawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

8)      Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego  oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze  inspektora ds. księgowych w zespole KSIĘGOWOŚĆ  w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku”   osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B, pokój 212

lub przesłać  listownie na adres:

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B , 46-040 Ozimek

w terminie do dnia 19  grudnia 2017 roku  do godz.15.00.

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Gminny Zakład Oświaty w Ozimku ( data wpływu do GZO).

Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

9)      Dodatkowe informacje:

O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani ( telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie www.bip.ozimek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. Ks. Jana Dzierżona 4B.

 

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, pokój 212.

 

 Ozimek, dnia  07 grudzień  2017 r.

 • Data aktualizacji: 2020-10-25 18:08
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 912 027