Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w GZO w Ozimku

Dyrektor Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku

z siedzibą przy ul. ks. Jana Dzierżona 4 B, 46-040 Ozimek ,

 

stanowisko -   inspektor  ds. księgowych

w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku.

 

Data publikacji ogłoszenia: 06 grudzień  2017 r.

Termin składania ofert: 18 grudzień 2017 r.

 

 

 1.        Określenie stanowiska urzędniczego, na które odbywa się nabór:
 •          nazwa stanowiska – inspektor ds. księgowych
 •          wymiar czasu pracy:  1 etat, pełny wymiar czasu pracy.

 

 1.        Wymagania niezbędne ( konieczne), jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

1)      wykształcenie  średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku lub wyższe (pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym) odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

2)      doświadczenie zawodowe - minimum 4-letni staż pracy,

3)      obywatelstwo polskie ( o stanowisko mogą się ubiegać obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902),

4)      korzystanie z pełni praw publicznych oraz pełna zdolność do czynności prawnych,

5)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)      znajomość przepisów z zakresu ustaw:  o finansach publicznych, o rachunkowości , o podatku  VAT  oraz innych regulacji, niezbędnych do właściwego wykonywania zadań na wyżej wymienionym stanowisku,

7)       nieposzlakowana opina.

 

 1.        Wymagania dodatkowe

1)      predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność, komunikatywność,

2)      biegła znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office ( Word, Excel), umiejętność obsługi poczty elektronicznej i pracy w środowisku sieciowym,

3)      stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na określonym stanowisku,

4)      umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu i radzenie sobie w sytuacjach stresowych ,

5)      znajomość programów księgowych.

 1.        Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 2.        Rozliczanie dotacji celowych, otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  oraz zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech.
 3.        Rozliczenie opłat , naliczonych  przez dyrektorów placówek,  za pobyt dzieci w przedszkolach i  Żłobku  Samorządowym.
 4.        Rozliczenie opłat,  naliczonych  przez dyrektorów placówek,  za wyżywienie  w szkołach , przedszkolach i  Żłobku Samorządowym.
 5.        Sprawdzanie prawidłowości wpłat  rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach i w Żłobku Samorządowym  na konta bankowe placówek oraz w kasie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku.
 6.        Sprawdzanie prawidłowości wpłat  rodziców za wyżywienie  w szkołach, przedszkolach i w Żłobku Samorządowym  na konta bankowe placówek oraz w kasie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku.
 7.        Rozliczanie prawidłowości sporządzanych przez intendentów dziennych raportów żywieniowych, poprzez porównanie z dokonanymi zakupami żywności i comiesięcznymi inwentaryzacjami stanu magazynów.
 8.        Sprawdzanie prawidłowości sporządzanych przez pracowników lub  dyrektorów szkół, przedszkoli oraz Żłobka Samorządowego  comiesięcznych rozliczeń opłat za pobyt w przedszkolu, żłobku  i za wyżywienie oraz sporządzenie  dokumentów księgowych dotyczących odpisów i zaległości w zakresie  opłat za pobyt w przedszkolu i żłobku  oraz za wyżywienie.
 9.    Wystawianie faktur VAT i faktur korygujących.
 10.    Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży poszczególnych Jednostek dla celów rozliczenia podatku VAT,
 11.    Sporządzanie cząstkowych deklaracji VAT-7 dla Jednostek organizacyjnych.
 12.    Sporządzanie deklaracji VAT 27.
 13.    Kontrola prawidłowości danych dotyczących podatku VAT.
 14.    Przygotowanie kopii dokumentów dotyczących VAT dla Jednostek.
 15.    Współpraca z pracownikiem UGiM w Ozimku w zakresie rozliczeń podatku VAT.
 16.    Należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów finansowo-księgowych oraz ich archiwizowanie.
 17.    Zastępowanie  pracownika na stanowisku ds. administracyjno-kadrowo-księgowych w razie jego nieobecności w pracy.

 

5) Informacja o warunkach pracy na stanowisku inspektora ds. księgowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku :

 •          Nazwa stanowiska -  inspektor ds. księgowych.
 •          Środowisko pracy :

- miejsce pracy : praca jest wykonywana na terenie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B, II piętro,

- godziny pracy: poniedziałek  7:30 – 17:00; od wtorku do czwartku  7:30 – 15:30; piątek 7:30 – 14:00

- w miejscu pracy znajdują się pomieszczenia biurowe, w których wykonywana jest praca, oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, winda, schody,

- osoba zatrudniona na w/w stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy , sprzęt biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

 •          Przewidywany termin zatrudnienia – styczeń  2018 r.
 •          Środki pracy:  komputer z drukarką, kserokopiarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej,
 •          Wymagania psychologiczne, fizyczne i zdrowotne:

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia.

 

6)      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

 

7)      Wymagane dokumenty:

1)      podpisany odręcznie list motywacyjny ,

2)      podpisany odręcznie życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)      kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego /kliknij/ kwestionariusz osobowy lub możliwego do pobrania w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku w pokoju 212,

4)      kserokopie świadectw pracy, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,  zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy lub dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej,

5)      kserokopie dokumentów , poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem, potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz obywatelstwo kandydata,

7)      kserokopie dokumentów, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem, poświadczające znajomość języka polskiego ( dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP),

8)      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

9)      oświadczenie kandydata o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

10)   oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku inspektora ds. księgowych opatrzone własnoręcznym podpisem oraz bieżącą datą,

11)   kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia , o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.902 ), dodatkowo kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność

 ( poświadczona  przez kandydata za zgodność z oryginałem),

12)   spis wszystkich dokumentów zawartych w ofercie.

 

Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego na własny koszt, wydane jednak nie wcześniej niż w okresie 2 m-cy przed datą ukazania się ogłoszenia o naborze.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone podpisaną własnoręcznie klauzulą:

 •          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 922).
 •          Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 902 z późniejszymi zmianami ).

Aplikacja nie  zawierająca podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca oświadczenie o wadliwej treści nie będzie uwzględniona w procesie rekrutacji.

 

8)      Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy  złożyć w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem zwrotnym i numerem telefonu kontaktowego  oraz z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze  inspektora ds. księgowych w Gminnym Zakładzie Oświaty w Ozimku” osobiście w siedzibie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B, pokój 212

lub przesłać  listownie na adres:

Gminny Zakład Oświaty w Ozimku, ul. ks. Jana  Dzierżona 4B , 46-040 Ozimek

w terminie do dnia 18 grudnia 2017 roku  do godz.16.30.

Za datę doręczenia dokumentów aplikacyjnych uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Gminny Zakład Oświaty w Ozimku ( data wpływu do GZO).

Dokumenty doręczone po w/w terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

 

9)      Dodatkowe informacje:

O poszczególnych etapach i czynnościach naboru będą informowani ( telefonicznie lub drogą elektroniczną) wyłącznie kandydaci spełniający wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze, w ciągu 3 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

 

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie www.bip.ozimek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. Ks. Jana Dzierżona 4B.

 

Z regulaminem naboru można się zapoznać w siedzibie Gminnego Zakładu Oświaty w Ozimku, ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, pokój 212.

 

Ozimek, dnia  06 grudzień  2017 r.

 • Data aktualizacji: 2020-10-25 18:08
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 912 063