Ośrodek Integracji I Pomocy Społecznej w Ozimku

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń wychowawawczych w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Referent ds. świadczeń wychowawczych w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku

 

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

z siedzibą przy ul. ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek,

o g ł a s z a   n a b ó r   k a n d y d a t a   d o   p r a c y 

 

na stanowisko Referenta ds. świadczeń wychowawczych

 

Liczba wakatów i wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy 

Data publikacji ogłoszenia:                             18.02.2019 r.

Termin składania ofert do:                              28.02.2019 r.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczenia wychowawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń wychowawczych,

- prowadzenie postepowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń wychowawczych,

- przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń wychowawczych,

- przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń,

- prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń wychowawczych,

- prowadzenie spraw z zakresu koordynacji świadczeń wychowawczych,

- archiwizowanie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Wymagania niezbędne (konieczne):

1)     wykształcenie: wyższe 

 2)   doświadczenie w pracy zawodowej w administracji (praca w jednostkach pomocy społecznej),

3)     obywatelstwo polskie, obywatelstwo UE lub kraju, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

4)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)    nieposzlakowana opinia,

7)    wysoka kultura osobista,

Wymagania dodatkowe (pożądane):

1)     znajomość ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych,

2)     znajomość kodeksu postepowania administracyjnego,

3)     umiejętność interpretacji przepisów prawa,

4)     umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,

5)     samodzielność, rzetelność, dyspozycyjność,

6)     umiejętność organizacji własnej pracy, często w warunkach stresowych i pod presją

          czasu,

7)     umiejętność pracy w zespole.

Informacja o warunkach zatrudnienia na stanowisku referent ds. świadczeń wychowawczych

Nazwa stanowiska

 Referent ds. świadczeń wychowawczych

 

 Środowisko pracy

 Godziny pracy stałe (poniedziałek 7:30 – 17:00, wtorek, środa, czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 14:00). Praca jest wykonywana na  terenie jednostki: pomieszczenia biurowe, gabinety, w których wykonywana jest praca oraz pozostała infrastruktura budynku: sanitariaty, korytarze, przejścia, schody. Osoba zatrudniona na ww. stanowisku obsługuje sprzęt komputerowy, biurowy, pracuje na dokumentach, przyjmuje petentów.

Środki pracy

Komputer z drukarką, kserokopiarka, niszczarka i typowe narzędzia ręczne niezbędne w pracy biurowej.

Wymagania psychologiczne,

fizyczne i zdrowotne

Pracę na tym stanowisku zalicza się do prac lekkich pod względem obciążenia fizycznego. Nie wymaga ona szczególnych właściwości psychofizycznych, choć wymaga dobrej komunikatywności i aktywności. Praca na tym stanowisku nie wymaga szczególnych wymagań zdrowotnych, jedynie ogólnego dobrego stanu zdrowia. Od pracowników wymaga się podstawowych badań lekarskich. Wymagana jest sprawność komunikowania się na poziomie interpersonalnym.

 

Oferta kandydata musi zawierać: 

1)     list motywacyjny,

2)     życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,

3)     kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie, według wzoru dostępnego na stronach www.bip.ozimek lub możliwego do pobrania w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w pok. 16

4)    kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5)    kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6)    kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)  poświadczające znajomość języka polskiego (dotyczy obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw , którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

7)     inne kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, umiejętnościach, uprawnieniach, jednoznacznie potwierdzające spełnienie wymagań niezbędnych i dodatkowych,

8)     oświadczenie kandydata stwierdzające , iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

9)     oświadczenie kandydata stwierdzające, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie kandydata , że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanymi z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych , wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.

11)   kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz.1260)

12)   spis wszystkich dokumentów  składanych w ofercie przez kandydata

Dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny , CV powinny być opatrzone klauzulą: 

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
 •  Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku podczas procesu rekrutacji  ( jeżeli w CV będzie zdjęcie).
 • Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.1260).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, w rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym opublikowanie ogłoszenia jest niższy niż 6%

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej  - Referent ds. świadczeń wychowawczych”

 należy składać  osobiście lub przesyłać na adres:

Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej

ul. ks. Jana Dzierżona 4B; 46-040 OZIMEK

W terminie do dnia: 28 lutego 2019 r. do godz. 14.00

W przypadku złożenia przez kandydata dokumentów osobiście lub przesłania przez kandydata dokumentów pocztą, za datę doręczenia do Ośrodka uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Ośrodek (datę wpływu do Ośrodka). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi.

Otwarcie ofert nastąpi w  dniu. 01.03.2019 o godz. 8.00

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, pok. Nr 16.

St. inspektor ds. finansowo – kadrowych Ośrodka Integracji i Pomocy Społecznej będzie informował (telefonicznie lub drogą elektroniczną) o poszczególnych etapach i czynnościach naboru wyłącznie kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze w dniu otwarcia i rozpatrzenia ofert.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku 

Klauzula informacyjna RODO

 

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 04.05.2016) informuję że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.
 2. Kandydat może się kontaktować z inspektorem ochrony danych (IOD) poprzez e-mail: oiips@ugim.ozimek.pl, korespondencyjnie: Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji i wyłonienia kandydata, z którym zostanie nawiązana umowa o pracę na stanowisku Referent ds. świadczeń wychowawczych.
 4. W przypadku wyboru Pani/Pana do zatrudnienia w Ośrodku Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku na ww. stanowisku urzędniczym Pani/Pana dane osobowe – imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego – będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, dane osobowe pozostałych kandydatów nie będą przekazywane żadnemu odbiorcy .
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Okres przechowywania danych osobowych:
 • Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniona w procesie rekrutacji zostają       dołączone do akt osobowych i przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 • Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zostały zamieszczone w protokole,     będą przechowywane przez okres 3 miesięcy, a następnie odesłane,
 • Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez       zainteresowanych po zakończeniu rekrutacji.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • Dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 • Żądania ich sprostowania
 • Usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji na ww. stanowisko.
 3. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

 

 

                                                                                                                                                              Zastępca Dyrektora

                                                                                                                                                                Jolanta Janerka

 

KWESTIONARIUSZ (WORD, 12,37 kB)

załączył: Magdalena Mrocheń , Inspektor dnia 2019-02-18 07:37 Liczba pobrań: 15

 • Data aktualizacji: 2020-09-29 16:42
 • |
 • Licznik odwiedzin: 58 622 254