Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

POSTĘPOWANIE EGZAMINACYJNE NA NA STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UWAGA

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) do załączników, które należy dołączyć do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego dodano wzór oświadczenie nauczyciela dotyczącego Jego danych osobowych (wzór oświadczenia w załącznikach).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień  nauczyciela mianowanego wraz z załącznikami:

 1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe oraz akt nadania stopnia awansu zawodowego - poświadczone kopie;
 2. Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:

a)      wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,

b)      dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,

c)       dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,

d)      uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego za okres stażu odbytego w poprzednim miejscu zatrudnienia;

 Termin i sposób załatwiania:

 • Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciel kontraktowy zobowiązany jest złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.
 • Wnioski złożone do dnia 30 czerwca rozpatrywane są do dnia 31 sierpnia danego roku, natomiast wnioski złożone do dnia 31 października rozpatrywane są do dnia 31 grudnia danego roku.
 • Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja dołączona do tego wniosku nie spełniają wymagań formalnych, organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 • O terminie i miejscu egzaminu organ nadający stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
 • Egzamin składa się z dwóch części, w tym:
  • I część - prezentacja dorobku zawodowego;
  • II część - odpowiedzi na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w 7 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 • Nauczyciel kontraktowy, który zdał egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego otrzymuje zaświadczenie o zdaniu egzaminu.
 • Nauczyciel kontraktowy, który nie zdał egzaminu na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu, z tym, że nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.
 • Nauczycielowi kontraktowemu, któremu organ nadający  stopień awansu zawodowego odmówił nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, przysługuje odwołanie od wydanej decyzji do Kuratorium Oświaty w Opolu 45-082 Opole, ul. Piastowska 14, przekazane za pośrednictwem Burmistrza Ozimka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 Miejsce złożenia dokumentów:

 Burmistrz Ozimka

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ul. ks. Jana Dzierżona 4B
46-040 Ozimek

Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189);
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393);
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 

 

wniosek_nauczyciel_mianowany-2016 (WORD, 50,50 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2016-09-08 11:52 Liczba pobrań: 4562

Informacja_ RODO_nauczyciel_awans (WORD, 16,58 kB)

załączył: Barbara Szatkowska-Karpa, Pomoc administracyjna dnia 2018-07-12 08:03 Liczba pobrań: 254

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

 • Data aktualizacji: 2018-09-22 11:23
 • |
 • Licznik odwiedzin: 42 108 612