Aktualności

Informacja w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Grodziec.

Informacja o podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku Uchwały nr XXXIV/216/17 z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec.

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że Rada Miejska w Ozimku Uchwałą Nr XXXIV/216/17 z dnia 27 lutego 2017 r. przyjęła dokument pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grodziec”.

Z treścią dokumentu, uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 przywołanej ustawy zapoznać się można w Referacie Zarządzania Mieniem Gminnym Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.

                                                                                                                       z up. Burmistrza Ozimka

                                                                                                                               /-/ Jarosław Wita

                                                                                                                               Zastępca Burmistrza 

Menu szybkiego dostępu do wybranych treści

  • Data aktualizacji: 2020-05-29 12:59
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 145 981