INNE

USŁUGI TURYSTYCZNE

Wpis do ewidencji pól biwakowych

Podstawa prawna

 • Art. 38 ust. 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1553),
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz.169 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego (Dz. U. z 2011 r., Nr 10, poz. 54).

Jednostka odpowiedzialna:

Referat Komunikacji Społecznej

Dokumenty od wnioskodawcy

 • Wniosek o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe na terenie Gminy Ozimek;
 • Opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez ten obiekt wymagań dla rodzaju pole biwakowe (Załącznik nr 1);
 • Dowód wniesienia opłaty za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe;
 • Dokumenty (poświadczone za zgodność z oryginałem kopie) potwierdzające spełnienie wymagań budowlanych, przeciwpożarowych i sanitarnych, o których mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Informacja na temat opłat

 • Za dokonanie oceny spełniania przez obiekt hotelarski wymagań niezbędnych do zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe – opłata wynosi 100 zł (Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego – Dz. U. z 2011 r., Nr 10, poz. 54).
 • Za wydanie decyzji o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe - opłata wynosi 10 zł (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Forma załatwienia

    Decyzja o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego do rodzaju pole biwakowe.
    Wpis do ewidencji pól biwakowych.

Termin załatwienia

Do 30 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze za pośrednictwem Burmistrza Ozimka,
w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi

1. Na terenie Gminy Ozimek zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję Burmistrz Ozimka.

2. Podstawą założenia karty ewidencyjnej pola biwakowego jest decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu do rodzaju pole biwakowe.

3. Ewidencja jest jawna z wyjątkiem informacji o przeprowadzonych kontrolach i ocenach spełniania wymagań. Karty ewidencyjne obiektów mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji.

WNIOSEK (WORD, 16,59 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2020-08-13 14:04 Liczba pobrań: 0

OPIS OBIEKTU (WORD, 15,88 kB)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2020-08-13 14:04 Liczba pobrań: 0

ZGŁOSZENIE ZMIANY (RTF)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2020-08-13 14:04 Liczba pobrań: 0

 • Data aktualizacji: 2020-11-27 11:55
 • |
 • Licznik odwiedzin: 59 240 618