Zam. do 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe nr 1/2017 na zadanie pn.: Dostawa mebli szkolnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

nr 1/2017

na zdanie pn.:

     Dostawa mebli szkolnych   

(postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych)

 

ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest Gmina Ozimek reprezentowana przez Dyrektora Gminnego Zakładu Oświaty, zwany dalej GZO.

Adres Zamawiającego:

46 – 040 Ozimek

Ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Tel. 77 46 22 890, fax. 77 46 22 811

www.ozimek.pl

Godziny pracy GZO - poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek – czwartek od 7:30-15:30 piątek 7:30 – 14:00

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli szkolnych dla potrzeb szkół podstawowych
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Gwarancja 24 miesiące
 5. Dostawa mebli będzie się odbywała do poszczególnych szkól zgodnie z załącznikiem nr 1
 6. Faktury zostaną wystawione na każdą placówkę osobno zgodnie z załącznikiem nr 1

Warunki zlecenia: zostały określone w załączniku nr 3 – projekt umowy, który stanowi integralną część niniejszego zapytania.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 18 sierpnia 2017r.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

 1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia na formularzu ofertowym, które stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 2. Podstawą obliczenia ceny za dostawę komputerów jest opis przedmiotu zamówienia oraz umowa.
 3. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do określenia ryczałtowej ceny ofertowejza realizację przedmiotu zamówienia na Formularzu ofertowym

    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami) ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:

      § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

      § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.

 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
 2. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
 3. Oferta winna być:
 • opatrzona pieczątką firmową,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
 • podpisana czytelnie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną
 1. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figurującą w rejestrze lub wypisie z ewidencji działalności gospodarczej;
 2. Jeżeli oferta, załączniki będą podpisane przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
 3. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być dostarczona (do wyboru): za pośrednictwem poczty / za pośrednictwem kuriera / osobiście do Biura Podawczego znajdującego się w siedzibie Zamawiającego do dnia 27.07.2017r. do godz. 12:00 - Za wiążącą uznaje się datę wpływu oferty.

pEŁNE ZAPYTANIE OFERTOWE PONŻEJ 

zapytanie (WORD, 236,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-07-20 14:33 Liczba pobrań: 6

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANAI OFERTOWEGO (WORD, 110,34 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2017-07-20 14:33 Liczba pobrań: 3

 • Data aktualizacji: 2017-07-20 14:36
 • |
 • Licznik odwiedzin: 33 791 075